Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarbij Middenstand Opdorp Leeft vzw, in het kort “M.O.L vzw”, met maatschappelijke zetel te Brusselmansstraat 62, Buggenhout-Opdorp, BTW BE  0446.990.153 en al haar rechtsopvolgers optreedt, als aanbieder van het online platform “Middenstandopdorpleeft.be”.

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de besteller en “Middenstandopdorpleeft.be” optredende als aanbieder van de IT -dienst voor het online organiseren van een eetfestijn en diensten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan “M.O.L vzw” indien “M.O.L vzw” deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de besteller geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de besteller wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling door de besteller, door het akkoord gaan van de besteller met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door “M.O.L vzw”  of de besteller, aanvaardt de besteller onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01/05/2022 en vervangen alle vorige.

1.4. De besteller kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “M.O.L vzw”

1.5. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

 

 

 1. BESTELLINGEN

De bestelling gebeurt door de registratie op www.middenstandopdorpleeft.be.

Op dit ogenblik komt de overeenkomst tot stand tussen “M.O.L vzw” en de besteller, waarbij deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

Door deze registratie erkent de besteller volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de algemene voorwaarden staat. Elke registratie door de besteller verbindt de besteller. De overeenkomst komt tot stand vanaf het ogenblik van de registratie op het online platform.

In geval de besteller een bestelling annuleert dan is de besteller een schadevergoeding verschuldigd aan “M.O.L vzw”  van 30 % op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door “M.O.L vzw”.

 1. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1. “M.O.L vzw”  zorgt voor de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten waarbij de besteller zijn bestelling steeds kan controleren in de mail/pagina die na de bestelling automatisch naar de besteller wordt gestuurd.
Op deze mail/pagina kan de besteller een overzicht vinden van zijn bestelde producten.

Vertragingen in de uitvoering kunnen nooit aanleiding geven tot een boete of schadevergoedingen, beëindiging van de overeenkomst of weigering tot betaling van de prijs.

3.2. De registratie door de besteller via het bovengenoemde online platform houdt de levering en aanvaarding in van de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de besteller bij aanvaarding van de dienst.

3.4. “M.O.L vzw” behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is.

 

Indien na de registratie/betaling op het online platform blijkt dat het eetfestijn technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is  “M.O.L vzw”  niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

3.5  “M.O.L vzw”  heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de besteller vereist is.

 1. PLICHTEN VAN DE AANBIEDER EN DE BESTELLER

4.1. “M.O.L vzw” is enkel verantwoordelijk voor de werking van het online platform.

4.2. De besteller zorgt zelf voor de volledige en correcte ingave van alle nodige gegevens en informatie omtrent het eetfestijn via de registratie.

“M.O.L vzw”  draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de organisatie van het evenement op zich, noch voor de eventueel noodzakelijke vergunningen.

“M.O.L vzw”  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde voedingswaren en dranken die via het online platform worden aangeboden ; noch voor de correcte uitvoering van de bestellingen.

De besteller zal “M.O.L vzw” steeds vrijwaren voor alle mogelijk vorderingen van derden m.b.t. het georganiseerde online eetfestijn.

 1. Prijzen, facturen en betalingen

5.1. Prijs

Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen (zie hierboven, m.n. bij de registratie) ontstaat er een betalingsverplichting van de besteller ten opzichte van “M.O.L vzw”  De besteller aanvaardt uitdrukkelijk de vastgelegde prijs.  Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en inclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de besteller.

5.2. De inschrijving/bestellling wordt via het online betalingsplatform “Mollie” betaald.

Daar waar geen compensatie zou kunnen doorgevoerd worden en de facturen worden niet betaald op de vervaldag (=contant) is de besteller van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de besteller bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag (=contant) van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van 150,00 EUR. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de besteller, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (=contant) (i) heeft “M.O.L vzw”  het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de besteller te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

5.3. De besteller is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van “M.O.L vzw”

5.4. Klachten betreffende facturen dienen binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

 

Wanneer een klacht omtrent geleverde diensten erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat de verantwoordelijkheid van “M.O.L vzw”  nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

 1. OVERMACHT

6.1. “M.O.L vzw”  is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is door onvoorzienbare gebeurtenissen die onafhankelijk van de menselijke wil zijn ontstaan. In elk geval kan “M.O.L vzw”  niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de besteller als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, hacking door derden, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden. Deze lijst van omstandigheden is niet exhaustief.

6.2. Indien een overmachtsituatie zich voordoet heeft “M.O.L vzw”  het recht aan de diensten een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de besteller.

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

7.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

7.2. “M.O.L vzw”  zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de besteller bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

 1. INTELLECTUELE EN EIGENDOMSRECHTEN EN DATAPROTECTIE

8.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door “M.O.L vzw” haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van “M.O.L vzw”  en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van de diensten door “M.O.L vzw”  aan de besteller houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de besteller houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de besteller een gebruikslicentie verwerft van “M.O.L vzw”  of via van een derde partij, mag de besteller dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de besteller zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de besteller dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

8.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft “M.O.L vzw”  titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de besteller van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake onze privacy policy.

 1. WAARBORGEN

9.1. Alle contractuele verplichtingen van “M.O.L vzw”  zijn inspanningsverbintenissen. “M.O.L vzw”  geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de besteller geleverd “as is”.

9.2. De besteller zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

 

9.3. In geval van een vermeende slechte werking van het online platform zal de besteller actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

9.4. De besteller dient eventuele gebreken in het online onmiddellijk te melden.

De besteller heeft enkel recht op het herstel van het eventuele gebrek in het online platform.

9.5. Alle projecten die door “M.O.L vzw”   worden geïnstalleerd dienen op voldoende wijze door de besteller worden beschermd. “M.O.L vzw” zal op generlei wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hacking van of inbreuk op webprojecten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. “M.O.L vzw”  is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. “M.O.L vzw” is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan “M.O.L vzw”

 

 1. DUUR EN ONTBINDING

11.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het online eetfestijn.

11.2. In elk geval heeft “M.O.L vzw”  steeds het recht om de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de besteller tekortkomt aan een contractuele verplichting (b) in geval van (aanvraag tot) faillissement ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de besteller, of (c) de juridische controle over de besteller wijzigt.

11.3. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

12.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen “M.O.L vzw”  en de besteller worden beheerst door het Belgisch recht.

12.2. Elk geschil zal exclusief beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oost – Vlaanderen, afdeling Dendermonde.